. .: vašaAukcia :.
   Úvod | Ako to fungujeRegistrácia |  VYHĽADÁVANIE | WWW.VASAAUKCIA.OBCHOD.CC

Obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenia / Platnosť

Pre zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dražiteľom s používateľským účtom založeným na www.vasaaukcia.obchod.cc platia výhradne tieto Všeobecné podmienky v ich znení platnom v okamihu zahájenia príslušnej aukcie. Založením používateľského účtu na www.vasaaukcia.obchod.cc akceptuje registrovaná osoba tieto Všeobecné podmienky v znení prípadných zmien (ak ich prevádzkovateľ riadne oznámi podľa predchádzajúcej vety) a potvrdzuje, že chápe spôsob fungovania Vasaaukcia. Registrovaná osoba zároveň potvrdzuje, že je staršia ako 18 rokov a aukcií sa zúčastňuje dobrovoľne. Názvy aukcií musia byť zaradené do správnych sekcií tak, aby dobre charakterizovali aukčný tovar a zároveň sa v budúcnosti dali ľahko vyhľadať. Nesprávne zaradené alebo nesprávne pomenované aukcie budú presunuté, upravené alebo zmazané. V prípade porušenia pravidiel môže administrátor bez akejkoľvek výstrahy aukciu zmazať, premiestniť, poprípade obsah príspevku upraviť v súlade s pravidlami.

1. Právo účasti / Registrácia / Vylúčenie

Založiť si používateľský účet a zúčastniť sa aukcií môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú spôsobilé k právnym úkonom v plnom rozsahu. Dražiteľ si musí pri registrácií zvoliť používateľské meno, ktoré nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmie zasahovať do práv tretích osôb, nesmie byť klamavé ani zavádzajúce alebo zvolené za účelom zabraňovať ostatným používateľom v dražbe. Taktiež zakladané aukcie jednotlivými užívateľmi nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi. Používateľské meno sa nedá zmeniť. Používateľské meno, ktoré je protiprávne alebo v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami môže prevádzkovateľ aj bez predošlého upozornenia dražiteľovi zmeniť alebo zrušiť. O tom je povinný dražiteľa bez zbytočného odkladu informovať. Zvolené heslo musí byť dražiteľom držané v tajnosti. Používateľské účty sú neprenosné, dražiteľ nesmie umožniť prístup k používateľskému účtu tretej osobe. Pri zneužití používateľského účtu (tj. najmä pri porušení pravidiel týchto Všeobecných podmienok pre založenie, spravovanie a užívanie užívateľského účtu), či už s vedomím dražiteľa či bez jeho vedomia, či v neprospech tretích osôb alebo v neprospech prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený používateľský účet dražiteľovi zrušiť aj bez predošlého upozornenia. Ďalšie možné právne kroky prevádzkovateľa (napr. podanie trestného oznámenia) alebo právne nároky prevádzkovateľa (napr. na náhradu škody) tým nie sú nijak dotknuté. Ak vznikne zneužitím používateľského účtu prevádzkovateľovi škoda, zodpovedá za ňu dražiteľ bez ohľadu na to, či ju spôsobil sám alebo ju spôsobila tretia osoba, ktorá získala k používateľskému účtu dražiteľa prístup bez zavinenia prevádzkovateľa. Zriaďovanie používateľských účtov pre cudzie alebo fiktívne osoby, založenie niekoľkých používateľských účtov jedným dražiteľom, používanie neautorizovaných softwarov na draženie a akékoľvek iné kroky dražiteľa , vyslovene v týchto Všeobecných podmienkach nepovolené, ktoré môžu mať vplyv na riadny a spravodlivý priebeh aukcií, sú zakázané. Dražiteľovi, ktorý sa dopustí takéhoto porušenia, je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť používateľský účet aj bez predošlého upozornenia a takto je oprávnený zrušiť aj všetky ďalšie používateľské účty, ktorých sa prípadne také porušenie týka. Ďalšie možné právne kroky prevádzkovateľa (napr. podanie trestného oznámenia) či právne nároky prevádzkovateľa (napr. na náhradu škody) tým nie sú nijak dotknuté.

2. Priebeh aukcií

Každým zvýšením trhovej ceny stúpa cena draženého tovaru. Žiadna pridaná aukcia užívateľom nie je časovo obmedzená. O ukončení jednotlivých spustených aukcií rozhoduje výlučne osoba, ktorá danú aukciu spustila. Táto osoba taktiež sama rozhoduje o tom, či dražený tovar dražiteľovi predá alebo nie. So zvýšením aukčnej ceny jednotlivých tovarov dražiteľ automaticky odosiela osobe, ktorá danú aukciu tovaru spustila, svoje údaje zadané pri registrácii s výnimkou hesla.

3. Výpadok systému / Dočasné zastavenie aukcie

K výpadku systému dôjde vtedy, keď sa nedá z dôvodu nepredvídanej poruchy systému prevádzkovať alebo keď prechodne nie je dostupná internetová platforma Vasaaukcia. V takom prípade sa uložia všetky aukčné ceny dražených tovarov

4. Ochrana dát: Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov našich zákazníkov

Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať s osobnými údajmi všetkých registrovaných osôb v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. V okamihu registrácie na serveri Cosmito udeľuje registrujúca sa osoba prevádzkovateľovi, ako správcovi údajov, dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich v registrácii uvedených osobných údajov. Prevádzkovateľ bude tieto údaje spracovávať formou počítačovej databáze alebo ručne. Prevádzkovateľ smie využívať osobné údaje registrovaných osôb len v súvislosti s konaním aukcií, na štatistické účely a na komunikáciu vo veciach vzájomných právnych vzťahov prevádzkovateľa a registrovanej osoby. Iným osobám, s výnimkou uvedenou vyššie, nebudú osobné údaje sprístupnené, ani nebudú využité na iné účely. Kedykoľvek sa bude registrovaná osoba domnievať, že jej údaje sú prevádzkovateľom spracovávané v rozpore s ochranou súkromného života registrovanej osoby alebo v rozpore so zákonom, môže registrovaná osoba požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie.


SÚHLASÍM S PODMIENKAMI

User:


Heslo: